1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – MB „Aitrus“, juridinio asmens kodas 305810801, registracijos adresas Kalvarijų g. 272-2, Vilnius. 

1.2. gaminupats.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.gaminupats.lt.

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, sudarantis pirkimo–pardavimo sutartį su Pardavėju.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje gaminupats.lt taisyklės“.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Kiekvienas Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir šį faktą patvirtinti pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje gaminupats.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu–pardavimu susijusios sąlygos. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti prekes gaminupats.lt, jeigu jis nėra sutikęs su Taisyklėmis ar atnaujinta jų versija.

2.2. Pirkti gaminupats.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes gaminupats.lt. Prekių pristatymo metu nustačius, kad Pirkėjas ar jo vardu užsakymą atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti prekių dėl Lietuvos Respublikoje taikomų atitinkamų prekių įsigijimo draudimo, šių prekių pirkimo–pardavimo sutartis laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui ar jo vardu užsakymą atsiimančiam asmeniui nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 14 darbo dienų nuo planuotos pristatymo dienos. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę iš grąžinamos sumos išskaičiuoti tų prekių pristatymo, pakavimo ir kitas išlaidas, jeigu jos buvo patirtos.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie gaminupats.lt paskyros arba gaminupats.lt pirkdami prekes pirmą kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jų patvirtinimo dieną, jeigu Taisyklėse nenurodyta kitokia įsigaliojimo data.

3. Prekių užsakymas, pirkimo–pardavimo teisinių santykių atsiradimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes gaminupats.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu prisiregistruodamas gaminupats.lt;
3.1.2. internetu be registracijos.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą. 

3.3. Asmenys, norintys registruotis gaminupats.lt, privalo pateikti savo prisijungimo vardą ir sugalvotą slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas. Taip pat Pirkėjas turi teisę bet kada kreiptis į gaminupats.lt elektroninio pašto adresu info@gaminupats.lt dėl paskyros panaikinimo. 

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę/-es ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir mokėjimo atlikimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Tokiu atveju Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką apie užsakymo patvirtinimą.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes gaminupats.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento, numatyto Taisyklių 3.4. p.

4.3. Pirkėjas neturi teisės reikalauti pakeisti ar grąžinti įsigytas maisto prekes, jeigu Pirkėjui buvo parduotos tinkamos kokybės maisto prekės, jeigu nebuvo pasibaigęs jų tinkamumo naudoti (vartoti) ar galiojimo terminas ir jeigu jos atitinka užsakytą kiekį ir/ar komplektiškumą.

4.4. Pirkėjas turi duomenų subjekto teises, numatytas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Asmens duomenų apsaugos privatumo politikoje, kuri skelbiama gaminupats.lt.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis gaminupats.lt privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų gaminupats.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka bei per užsakymo atsiėmimo terminus, nurodytus atskirame Pirkėjui elektroniniu paštu ar/ir trumpąja SMS žinute pateiktame pranešime. 

5.3. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie gaminupats.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Jei gaminupats.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko, kad tiek pirkimo–pardavimo sutartis, sudaryta Pirkėjo vardu (su Pirkėju), tiek bet kokie kiti veiksmai atlikti Pirkėjo vardu.

5.4. Pardavėjas, siekdamas sumažinti neteisėto prisijungimo prie gaminupats.lt Pirkėjo vardu riziką, rekomenduoja susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių ir/arba skaičių bei keisti jį ne rečiau kaip kas 6 mėnesius). Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie gaminupats.lt atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. 

5.5. Pirkėjas, prieš atlikdamas užsakymą, įsipareigoja susipažinti su alergenų sąrašu, patalpintu gaminuppats.lt. 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų gaminupats.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti gaminupats.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę be pranešimo Pirkėjui sustabdyti arba nutraukti gaminupats.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų gaminupats.lt teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti gaminupats.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis gaminupats.lt arba, išimtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 valandas (gali būti ir kitoks terminas) nuo užsakymo pateikimo momento.

6.6. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme ir/ar registracijos metu nurodytais rekvizitais. 

6.7. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės gaminupats.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį ar kitą įrenginį gali būti įrašyti slapukai, kurių naudojimas reglamentuotas Slapukų naudojimosi taisyklėse, paskelbtose gaminupats.lt. 

6.7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis gaminupats.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai gaminupats.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą.

7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų gaminupats.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2.–6.3. p. nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas gaminupats.lt laikomas tinkamu informavimu.

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti (pristatyti) Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu terminu.

7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14  darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti tos prekės užsakymą.

7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

8.2.1. Naudodamasis elektronine bankininkyste. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš gaminupats.lt nurodytų kredito įstaigų. 

8.2.2. Užsakymo metu naudodamasis mokėjimo kortelėmis ( MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele). Mokėdamas už prekes kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis. Kitais atsiskaitymo už prekes kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas buvo atsiskaitęs gaminupats.lt, kartais gaminupats.lt sistema gali pasiūlyti atsiskaityti kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas bent kartą buvo atsiskaitęs už prekes gaminupats.lt, nereikalaujant iš naujo suvesti kortelės duomenų. Tokiu atveju pirkimui užbaigti kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas bent kartą buvo atsiskaitęs už prekes gaminupats.lt (t. y. bet kuria iš kortelių), pakaks pakartotinai įvesti Pirkėjo prisijungimo prie gaminupats.lt sistemos slaptažodį. 

8.3. Pirkėjas už užsisakytas prekes privalo atsiskaityti per 3 valandas nuo užsakymo atlikimo.

8.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje, o jei pirkimas vykdomas be registracijos – užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos ne vėliau kaip per 14  darbo dienų.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes, Pirkėjas privalo pasirinkti prekių pristatymo terminą, nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį. 

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo pateikimo metu nurodyti asmenį, Pirkėjo vardu atsiimsiantį prekes. Priimant prekes būtina pasirašyti Pardavėjo ar jo pasitelkto kurjerio pateiktame dokumente. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekes Pirkėjo nurodytu adresu jo vardu priėmė tretysis asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo pasitelktas kurjeris.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis Pirkėjo užsakymo numatytu terminu. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties.

9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos nelaiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo pasitelktu kurjeriu patikrinti prekių būklę. Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, kiekio ir komplektiškumo. Pastebėjęs, kad pateiktos kurios nors prekės pakuotė pažeista, prekė yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos kokybės, siunta neatitinka užsakymo kiekio ir/ar komplektiškumo, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo pasitelktam kurjeriui, surašyti laisvos formos prekių pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų bei dėl prekių komplektacijos, kiekio, taros, pakuotės neatitikimų tuomet, kai šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės perduotos Pirkėjui.

9.8. Jei nepavyksta įteikti prekių Pirkėjui, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjui vis tiek nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, prekių pristatymo mokestį, jeigu jie buvo taikomi, pakavimo ir kitas išlaidas, jeigu jos buvo patirtos.

10. Prekių kokybė, tinkamumo naudoti ir galiojimo terminas

10.1. Pardavėjas užtikrina, kad jo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, o jų tinkamumo naudoti ir galiojimo terminas yra ne trumpesnis nei 3 kalendorinės dienos nuo jų pristatymo dienos.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad gaminupats.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. 

11. Teisė atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, keisti pirkimo–pardavimo sutartį, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties šiose Taisyklėse numatytais atvejais.

11.2. Apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, pridedamą prie šių Taisyklių. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu  info@gaminupats.lt

11.3. Pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento pakeisti užsakymo pristatymo datą, tačiau jeigu užsakymo pristatymas perkeliamas į savaitę, kai galioja naujas standartinis meniu, tokiu atveju Pirkėjui bus pristatytos atitinkamos naujo standartinio meniu prekės.

11.4. Pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip likus 3 valandoms iki planuojamo pristatymo laiko pakeisti pristatymo adresą Vilniaus mieste. Pirkėjas, kurio pristatymo adresas yra už Vilniaus miesto ribų, turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl pristatymo vietos keitimo galimybių.

11.5. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui nekokybišką prekę, perduodamas ją Pardavėjui ar pasitelktam kurjeriui. Pirkėjui grąžinus nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti ją tokia pačia preke ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, o jeigu galimybės nekokybišką prekę pakeisti kokybiška preke nėra, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po prekių pažeidimo/neatitikimų akto sudarymo dienos.

11.6. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu apžiūrėdamas siuntą pastebi, jog pristatomos prekės neatitinka užsakyto prekių kiekio ir/ar komplektiškumo, Pirkėjas įsipareigoja atlikti veiksmus, numatytus Taisyklių 9.6. p. ir nepriimti tų prekių, kurios neatitinka užsakymo. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pristatyti likusias prekes. Tuo atveju, kai Pardavėjas tokių prekių pristatyti negali, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už tokias prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po prekių pažeidimo/neatitikimų akto surašymo dienos.

11.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Pardavėjui.

11.9. Pirkėjas neturi teisės grąžinti įsigyto Pardavėjo dovanų kupono. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas. Taip pat jeigu panaudojant dovanų kuponą įsigytų prekių vertė yra mažesnė, skirtumas negrąžinamas.

12. Atsakomybė

12.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir/ar nesilaikė kitų Pardavėjo pateiktų nurodymų.

12.2. Jei gaminupats.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.3. gaminupats.lt gali būti parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise nepriklausančios prekės. Nepriklausomai nuo to, prieš Pirkėją dėl tokių prekių pardavimo šiose Taisyklėse numatytais atvejais atsakingas lieka Pardavėjas.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti gaminupats.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. 

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus, susijusius su užsakymu, siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo gaminupats.lt skyriuje „Kontaktai“ arba šiose Taisyklėse nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Visi Taisyklių pokyčiai bus skelbiami gaminupats.lt. Esant poreikiui, apie juos bus pranešta asmeniškai. 

15.5. Taisyklės peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per metus.

15.6. Taisyklių priedai:

15.6.1. Priedas Nr. 1 „Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma“.

Taisyklių paskelbimo data 2021 m spalio 1 d.

Priedas Nr. 1 prie Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje gaminupats.lt taisyklių

„Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma“

Nuo:

Vardas, pavardė

Adresas

Kam: MB „Aitrus“, juridinio asmens kodas 305810801, registracijos adresas Kalvarijų g. 272-2, Vilnius, elektroninis paštas info@gaminupats.lt;

Pranešimas apie sutarties atsisakymą

Data

Pranešimo sudarymo vieta

Aš, (vardas, pavardė, adresas) informuoju apie prekės (prekės pavadinimas), kurią užsisakiau (užsakymo data ir numeris) elektroninėje parduotuvėje, adresu www.gaminupats.lt, pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą, dėl (nurodyti priežastį). 

Pinigus prašau grąžinti į banko sąskaitą Nr. (turi sutapti su sąskaita, iš kurios buvo atliktas mokėjimas MB „Aitrus“).

(Pirkėjo parašas (jeigu atsisakymas teikiamas popieriuje), pasirašymo data).